شعار سال
سه شنبه 11 مهر 1402
   
 

مهرداد عظیمی

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

شماره مستقیم 02166583504 - 02166583505

دورنگار 02166583503

 

اطلاعات بیشتر

 
 

 

 

 

 

 

امیر میمنت آبادی

معاون توسعه مدیریت و منابع

 

شماره مستقیم 02166583521 - 02166583522

دورنگار 02166583520

اطلاعات بیشتر

مجتبی نوروزی

معاون آموزش

 

شماره مستقیم 02166583612   

دورنگار 02166583513

 

اطلاعات بیشتر

علی حسین شهریور

 معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت

 

شماره مستقیم 02166583510

دورنگار 02166583669

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

سید مازیار علوی

مدیرکل دفتر ریاست، حقوقی، روابط عمومی و امور بین الملل

 

شماره مستقیم 02166583501

دورنگار 02166583503

 

اطلاعات بیشتر

محمدجواد جامه بزرگی

مدیرکل دفتر مرکزی حراست

 

شماره مستقیم 02166583540 - 02166583541

دورنگار 02166583530

 

اطلاعات بیشتر

سید مازیار علوی

رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

 

شماره مستقیم 02166944120 

دورنگار 02166944120

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

مصطفی عبدی

سرپرست دفتر هسته مرکزی گزینش

 

شماره مستقیم 02166583647 - 02166583648

دورنگار 02166583649

 

اطلاعات بیشتر

نظام چوبینه

سرپرست دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

شماره مستقیم 02166944118

دورنگار  02166944121

 

اطلاعات بیشتر

محمدرضا شاه پسند

رئیس مرکز ملی تربیت مربی

 

شماره مستقیم 02632507735

دورنگار 02632519611

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

رضا احمدی زلتی

مدیرکل دفتر توسعه فنآوری های نوین آموزشی

 

شماره مستقیم 02166583574

دورنگار 02166583675

اطلاعات بیشتر

محمدهادی حبیبی ماچیانی

 مدیرکل دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت های مردمی

 

شماره مستقیم 02166583612 - 02166583613

دورنگار 02166583614

 

اطلاعات بیشتر

محمود تقی پور

مدیرکل دفتر نظارت بهسازی و هدایت شغلی

 

شماره مستقیم 02166583523 02166583524

دورنگار 02166583526

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

رامین رضایی

مدیرکل دفتر راهبری اجرای آموزش 

 

شماره مستقیم 02166583545 - 02166583546

دورنگار 02166583547

 

اطلاعات بیشتر

سید حسین ساجد

ذی حساب و مدیرکل امور مالی

 

شماره مستقیم 02166583550

دورنگار 02166583549

 

اطلاعات بیشتر

علی فروزش

مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و نوسازی

 

شماره مستقیم 02166583566

دورنگار 02166583564

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

داود ناصری امید

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی

 

شماره مستقیم 02166583616 02166583617

دورنگار 02166583615

 

اطلاعات بیشتر

سید جمیل احمدی

مدیرکل دفتر پژوهش،طرح و برنامه ریزی درسی

 

شماره مستقیم 02166583628

دورنگار 02166583658

 

اطلاعات بیشتر

رضا باجولوند

سرپرست دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

 

شماره مستقیم 02166583615

دورنگار 02166583615

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

 

مهدی دارائی

مدیر مسابقات ملی و بین المللی مهارت

 

شماره مستقیم 02166583619

دورنگار 02166583620

 

اطلاعات  بیشتر

غلامرضا نجفی برنا

معاون روابط عمومی و امور بین الملل

 

شماره مستقیم 02166583609 - 02166583610

دورنگار 02166583608

 

اطلاعات بیشتر

نصراله حسینی راد

معاون امور حقوقی

 

شماره مستقیم  02166944119

دورنگار  02166944117  

 

اطلاعات بیشتر

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب