شعار سال
دوشنبه 08 خرداد 1402
   
 

غلامحسین حسینی نیا معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

شماره مستقیم 02166583504 - 02166583505

دورنگار 02166583503

 

اطلاعات بیشتر

 
 

 

 

 

 

 

امیر میمنت آبادی

معاون توسعه ی مدیریت و منابع

 

•شماره مستقیم 02166583521 - 02166583522

•دورنگار 02166583520

اطلاعات بیشتر

محمدرضا شاه پسند

معاون آموزش

 

•شماره مستقیم 02166583612   

•دورنگار 02166583513

 

اطلاعات بیشتر

علی حسین شهریور

 معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت

 

•شماره مستقیم 02166583510

•دورنگار 02166583669

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

سید مازیار علوی

مدیر کل دفتر ریاست، حقوقی، روابط عمومی و امور بین الملل

 

•شماره مستقیم 02166583501

•دورنگار 02166583503

 

اطلاعات بیشتر

محمدجواد جامه بزرگی

مدیر دفتر مرکزی حراست

 

•شماره مستقیم 02166583540 - 02166583541

•دورنگار 02166583530

 

اطلاعات بیشتر

مصطفی عبدی

سرپرست دفتر هسته مرکزی گزینش

 

•شماره مستقیم 02166583647 - 02166583648

•دورنگار 02166583649

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

محمدجواد جامه بزرگی

سرپرست دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

•شماره مستقیم 02166944118

 

 

اطلاعات بیشتر

رضا باجولوند

رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای

 

•شماره مستقیم 02632507735

•دورنگار 02632519611

 

اطلاعات بیشتر

رضا احمدی زلتی

سرپرست دفتر توسعه فنآوری های نوین آموزشی

 

•شماره مستقیم 02166583574

•دورنگار 02166583675

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

محمدهادی حبیبی ماچیانی

 مدیر کل دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت های مردمی

 

•شماره مستقیم 02166583612 - 02166583613

•دورنگار 02166583614

 

اطلاعات بیشتر

محمود تقی پور

مدیر کل دفتر نظارت بهسازی و هدایت شغلی

 

•شماره مستقیم 02166583523 02166583524

•دورنگار 02166583526

 

اطلاعات بیشتر

رامین رضایی

مدیر کل دفتر راهبری اجرای آموزش 

 

•شماره مستقیم 02166583545 - 02166583546

•دورنگار 02166583547

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

 

سید حسین ساجد

ذی حساب و مدیرکل امور مالی

 

•شماره مستقیم 02166583550

•دورنگار 02166583549

 

اطلاعات بیشتر

علی فروزش

مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و نوسازی

 

•شماره مستقیم 02166583566

•دورنگار 02166583564

 

اطلاعات بیشتر

داود ناصری امید

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی

 

•شماره مستقیم 02166583616 02166583617

•دورنگار 02166583615

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

سید جمیل احمدی

مدیر کل دفتر پژوهش،طرح و برنامه ریزی درسی

 

•شماره مستقیم 02166583628

•دورنگار 02166583658

 

اطلاعات بیشتر

رضا احمدی زلتی

مدیرکل دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

 

•شماره مستقیم 02166583615

•دورنگار 02166583615

 

اطلاعات بیشتر

مهدی دارائی

مدیر مسابقات ملی و بین المللی مهارت

 

•شماره مستقیم 02166583619

•دورنگار 02166583620

 

اطلاعات  بیشتر

 

 

 

 

 

 

   

غلامرضا نجفی برنا

معاون روابط عمومی و امور بین الملل

 

•شماره مستقیم 02166583609 02166583610

•دورنگار 02166583608

 

اطلاعات بیشتر

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
سایر پیوندها
/ارتباط-با-رئیس-و-معاونین-سازمان
تنظیمات قالب