شعار سال
پنجشنبه 04 مرداد 1403

موفقیت برنامه های توسعه در کلیه جوامع، بستگی به کیفیت آمار و اطلاعات موجود در آن جوامع دارد. امروزه که لزوم حرکت در جهت توسعه پایدار به عنوان یک اصل انکار ناپذیر در میان تمامی کشورهای جهان پذیرفته شده و بر اساس الگوهای مناسب برنامه ریزی تهیه و تدوین گردیده، نقش و اهمیت آمارهای صحیح و بهنگام، بیش از پیش آشکار است.

 نقش روز افزون آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها بر کسی پوشیده نیست. این نقش در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که نظام آماری کشورها و حجم و کیفیت بانک های اطلاعاتی آنها نه تنها یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود، بلکه متقابلاً نیز سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، بدون در اختیار داشتن آمار کافی، صحیح و دقیق و بهنگام ممکن نیست.

بر این اساس، سالنامه آماری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مشتمل بر مجموعه ای از آخرین اطلاعات آماری از وضعیت و عملکرد حوزه های آموزش، پژوهش و پشتیبانی در بخش های دولتی و غیر دولتی جمع آوری و تدوین می‌گردد تا به عنوان یک مرجع پاسخگوی نیازهای آماری سیاست گذاران، پژوهشگران و سایر ذینفعان باشد.

سایر پیوندها
تنظیمات قالب