شعار سال
پنجشنبه 04 مرداد 1403

 

تعاریف و اصطلاحات

الف) تعاریف و مفاهیم آموزش فنی و حرفه ای (مهرماه 1393): نسخه مصوب قدیمی

ب) تعاریف و اصطلاحات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: نسخه پیشنهادی که طی نامه شماره 00/320/8983 مورخ 1400/4/8 به رئیس محترم مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت متبوع ارسال تا در جلسه کمیته آماربخشی(شورای آمار) وزارتخانه بررسی و مصوب گردد که پس از تصویب، در سایت سازمان بارگذاری خواهد شد.

ج) واژه نامه تخصصی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

                               

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب