- ضوابط و دستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد


نظرسنجی در خصوص طرح ها، قوانین، بخش نامه ها و ...
نام : *
نام خانوادگی : *
کد ملی: *
نام بخشنامه، دستورالعمل،قانون و ...
پیشنهاد: *
مزایای روش پیشنهادی:
آدرس ایمیل:
متن درون تصویر را وارد نمایید: لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*