شعار سال
پنجشنبه 04 مرداد 1403

 

اعضای گروه تحقیق هیأت بدوی رسیدگی به  تخلفات اداری کارمندان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

اعضای گروه تحقیق متشکل از افراد مشروحه ذیل می باشند.

 

آقای رضا احمدی مدیرکل دفتر توسعه فن آوریهای نوین آموزشی امنیت مجازی

آقای رضا خلیق معاون دفتر توسعه فن آوریهای نوین آموزشی و امنیت مجازی

آقای نظام چوبینه  - سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

آقای محمدعلی قنبری یکتا رئیس اداره فناوری اطلاعات و حفاظت اسناد

آقای محسن محمدلو- رئیس اداره رسیدگی

آقای مهدی نهاوندی رئیس اداره امور پشتیبانی

آقای محمدعلی نیری- رئیس اداره امور اداری و کارگزینی

آقای سیدمهدی شیرازیها رئیس اداره اموال اداره کل امور مالی

خانم جویا رشیدی معاون فنی سنجش و صلاحیت حرفه ای

خانم فاطمه پورقربان رئیس اداره دریافت و پرداخت

خانم هاجر خواجه بولاقی- کارشناس مشاوره ورهگیری اشتغال

 

براساس ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که اذعان دارد؛

به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک، هیأت ها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضاء و شرایط عضویت در گروه های تحقیق، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود؛ انتخاب می شوند.

سایر پیوندها
تنظیمات قالب