-  گام اول :
* ارائه پیشنهاد تدوین استاندارد (فرم شماره 4-3)
- گام دوم:
- گام سوم :
- گام چهارم :